ขณะนี้ท่านกำลังกรอกข้อมูลบนระบบ บริษัท อินเตอร์สเปซ (ประเทศไทย) จำกัด หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลท่านไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อทำการติดต่อลูกค้ากลับค่ะ

กรอกข้อมูลติดต่อ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท อินเตอร์สเปซ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลใดๆ ของข้าพเจ้าที่ให้ไว้แก่บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และการดำเนินการใดๆ ทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมหลังการขาย กิจกรรมทางการขายและการตลาด กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ และอื่นๆ ได้ โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทอาจขอความช่วยเหลือจากข้าพเจ้าเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับการทำวิจัยทางการตลาดเพื่อช่วยพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า รวมทั้งอนุญาตให้บริษัทเผยแพร่รูปภาพส่วนบุคคลบนอินเตอร์เน็ตหรือนำใช้ในทางการค้า ตลอดจนตกลงยินยอมให้บริษัทส่งข้อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ให้แก่ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และโทรศัพท์มือถือของข้าพเจ้าได้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ดังกล่าวแก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) รวมทั้งยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับกระบวนการสินเชื่อ การบริหารกิจการของธนาคาร การเสนอ ให้ ใช้ และ/หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของธนาคารได้ อ่านเพิ่มเติม