fbpx

KTC PLATINUM MASTERCARD

ท่องเว็บ ท่องเที่ยว มั่นใจทุกครั้งที่ใช้จ่ายผ่านบัตร

รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ

สิทธิพิเศษที่มากกว่า จาก KTC PLATINUM MASTERCARD​

พิเศษเฉพาะบัตรเครดิต
KTC PLATINUM MASTERCARD

ทุก 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร รับ 1 คะแนน เพื่อแลกสินค้า/บริการกับร้านค้าที่ร่วมรายการ

ประกันการเดินทางต่างประเทศ

 คุ้มครองสูงสุด 8,000,000 บาท และประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทางด้วยวงเงินสูงสุดถึง 40,000 บาท/ครั้ง

มั่นใจทุกครั้งที่ช้อปออนไลน์

ประกันภัยความคุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต KTC PLATINUM MASTERCARD ทุกประเภท กรณีไม่จัดส่งสินค้า และ/หรือการจัดส่งสินค้าไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ด้วยวงเงินประกันสูงสุด 200 ดอลล่าร์สหรัฐโดย Mastercard ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2561 – 31 มี.ค. 2562

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม

 • แบ่งจ่ายรายการซื้อสินค้า/บริการ ด้วย KTC FLEXI ที่อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน

 • แบ่งจ่ายรายการซื้อสินค้า/บริการ เดือนถัดไปที่ KTC FLEXI by PHONE อัตราดอกเบี้ย 0.80% สูงสุด 10 เดือน
  พิเศษกว่า กับอัตราดอกเบี้ย 0.69% สำหรับรายการใช้จ่ายที่ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

 • เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัตร KTC PLATINUM MASTERCARD ได้ 100% เต็มวงเงินของยอดคงเหลือขณะนั้น หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/วัน

 • บริการเลขาส่วนบุคคล ทุกวัน ทุกเวลา

 • ส่วนลดตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 4% ที่ KTC World Travel Service ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.ktcworld.co.th

คะแนนสะสม

ทุก 25 บาท รับ 1 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS

อายุคะแนนสะสม

ไม่มีวันหมดอายุ

วงเงินสูงสุด

2-5 เท่า

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย

45 วัน

ยอดชำระขั้นต่ำ

0% ของยอดเงินคงค้าง หรือไม่ต่ำกว่า 500 บาท

อัตราดอกเบี้ยค้างชำระ

18% ต่อปี

บริการวงเงินฉุกเฉิน

100% ของยอดคงเหลือขณะนั้น
อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง 3%

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ฟรีไม่มีเงื่อนไข ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม

ค่าธรรมเนียมรายปี

บัตรหลัก ฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริม ฟรีเฉพาะบัตรใบที่หนึ่งและสอง บัตรเสริม ใบที่สามขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 500 บาท/ใบ

สมัครบัตรเสริม

4 ใบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

บัตรหลัก

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • รายได้ 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
หมายเหตุ ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม
สามารถสมัครได้เฉพาะผู้สมัครใหม่ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต KTC และ/หรือยกเลิก
บัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 24 เดือนเท่านั้น

บัตรเสริม

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 80 ปี
 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบัตรเสริม
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ​(Passport) และใบอนุญาตทำงานในไทย  (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
advertisement
advertisement

Start typing and press Enter to search